logo

Професійний перукар для тварин в Івано-Франківську

Записатися

Стрижка домашніх тварин

Що варто знати

вовна вовна вовна вовна вовна вовна

Особливості стрижки домашніх тварин

✔ Стрижка собак ✔ Стрижка котів

Для будь-якого гос­по­да­ря до­маш­ньої тва­ри­ни, будь то со­ба­ка або кіт, ра­но чи піз­но пос­тає пи­та­ння стриж­ки сво­го ви­хо­ван­ця. Ба­га­то хто за­мис­лю­єть­ся – чи так вже по­тріб­на стриж­ка? Да­вай­те роз­бе­ре­мо­ся ра­зом. Крім то­го, що під­стри­же­на тва­ри­на з кра­си­вою шерс­тю – це прос­то, ес­те­тич­но і при­єм­но оку, є кіль­ка більш при­зем­ле­них, але не менш важ­ли­вих при­чин, що б під­стриг­ти сво­го вихованця.

Стрижка тварин: причина перша - блохи

Густа, недоглянута шерсть – пре­крас­не се­ре­до­ви­ще для роз­ве­де­ння всі­ля­ких па­ра­зи­тів і бліх.

Навряд чи комусь по­до­ба­єть­ся ди­ви­ти­ся на тва­ри­ну, яка ки­да­єть­ся від пос­тій­но­го свер­бі­ння, весь час свер­бить, не зна­хо­дя­чи со­бі міс­ця роз­ди­рає свою шкі­ру до кро­ві. Крім цьо­го, як­що тва­ри­на жи­ве в бу­дин­ку або квар­ти­рі, бло­хи по­чи­на­ють об­жи­ва­ти плін­ту­са, ки­ли­ми і ліж­ка гос­по­да­рів. Так що, до­во­дить­ся з ни­ми бо­ро­ти­ся вже не як з со­ба­чою або ко­тя­чою проб­ле­мою, а як з пов­но­ці­нни­ми, до­маш­німи па­ра­зи­та­ми, на­прик­лад з тарганами.

З іншого боку – шерсть під­стри­же­на роз­че­са­на, та ще яка має пос­тій­ний дог­ляд і тур­бо­ту – най­не­при­єм­ні­ше міс­це для па­ра­зи­тів і бліх. На­вряд чи во­ни там оселяться!

Стрижка тварин: причина друга - порода

Існують породи, яким ба­га­то лю­дей від­да­ють пе­ре­ва­гу че­рез їх важ­ли­ву особ­ли­вість – в про­це­сі ви­ве­де­ння по­ро­ди, тва­ри­ни роз­учи­ли­ся ли­ня­ти, або роб­лять це в на­ба­га­то мен­шій мі­рі ніж ін­ші. Се­ред со­бак це тер’єри, шна­уце­ри, бо­лон­ки, пу­де­лі, Ки­тай­ська чу­ба­та, ши-тцу, Поль­ська ни­зи­нна вів­чар­ка і т. д. Се­ред ко­тя­чих мож­на від­зна­чи­ти та­кі по­ро­ди, що по­тре­бу­ють стриж­ки – пер­си, мейн-куни, си­бір­ські, нор­везь­кі і т. д.

Стрижка необхідна по­ро­дам тва­рин з м’я­кою і пух­нас­тою шерс­тю, яка має зви­чай без дог­ля­ду пе­ре­тво­рю­ва­тися в «ва­ля­нок». Крім цьо­го, де­яким тва­ри­нам з во­ло­ха­ти­ми ла­па­ми необ­хід­но вис­три­га­ти шерсть нав­ко­ло по­ду­ше­чок лап.

Стрижка тварин: причина третя - виставка

Якщо тварини беруть участь у вис­тав­ках – кра­си­ва шерсть пев­ної дов­жи­ни, що від­по­ві­дає ви­мо­гам по­ро­ди, це обо­в’яз­ко­ва умо­ва. Пе­ре­мо­га на вис­тав­ці без ви­ко­на­ння ці­єї умо­ви, в прин­ци­пі, не­мож­ли­ва. І тут вже без пра­виль­ної і якіс­ної стриж­ки не обій­ти­ся. І кра­ще, що б стриж­ка бу­ла ви­ко­на­на про­фе­сі­она­лом, з ура­ху­ва­нням всіх по­ро­до­вих вимог.

Стрижка тварин: висновок

Якщо хоч одна з пе­ре­ра­хо­ва­них ви­ще при­чин вам під­хо­дить – стриж­ка ви­хо­ван­ця вам не­об­хід­на. Як­що ви від­чу­ва­єте в со­бі до­сить смі­ли­вос­ті і дос­ві­ду – мо­же­те під­стриг­ти сво­го ви­хо­ван­ця са­мі, в до­маш­ніх умо­вах. Або ж звер­ну­ти­ся в пе­ру­кар­ню для тва­рин “101 далматинець”, де про­фе­сій­ний пе­ру­кар для тва­рин зро­бить все мак­си­маль­но швид­ко і якіс­но, ком­форт­но і спо­кій­но як для ва­шо­го ви­хо­ван­ця, так і для вас!

За­те­ле­фо­нуй­те нам за но­ме­ром +38(050)339-1000 або за­пов­ніть фор­му за­пи­су тут і ми з вами зв’яжемось. Також можна за­пи­са­ти­ся на кон­суль­та­цію тут.

Наша адреса:

Грумінг-салон “101 ДАЛМАТИНЕЦЬ”
м.Івано-Франківськ,
Південний бульвар, 23

101 Dalmatians

Наші контакти

Vodafon:

+38(050)339-1000
@grooming.if

Instagram:

grooming.if

Графік роботи

Понеділок: 10.00 - 21.00

Вівторок: 10.00 - 21.00

Середа: 10.00 - 21.00

Четвер: 10.00 - 21.00

П'ятниця: 10.00 - 21.00

Субота: 10.00 - 21.00

Неділля: 10.00 - 21.00

run-dog