logo

Професійний перукар котів в Івано-Франківську

Записатися

Як підстригти кота

Що варто знати

Наші вихованці як на­ші ді­ти – ви­ма­га­ють пос­тій­ної ува­ги і дог­ля­ду. Коти і кішки не ви­ня­ток. Хо­ро­ший і пра­виль­ний догляд
за котом – це не тіль­ки смач­не­нько по­го­ду­ва­ти і при­бра­ти ло­ток. Як і всі жи­ві іс­то­ти, коти схиль­ні до хво­роб, в то­му чис­лі і шкір­них. І не вар­то за­бу­ва­ти, що та­кі не­при­єм­ні іс­то­ти, як па­ра­зи­ти, теж люб­лять на­ших ви­хо­ван­ців, але по-сво­єму. І, кра­ще все-та­ки, не до­пус­ка­ти па­ра­зи­тів до на­ших бра­тів мен­ших або, при­най­мні, вчас­но від цих са­мих па­ра­зи­тів
поз­бав­ля­ти­ся! У цьо­му нам ду­же силь­но мо­же до­по­мог­ти стрижка кота. Да­вай­те ж роз­бе­ре­мо­ся в яких ви­пад­ках стрижка ва­шо­го кота дійс­но не­об­хід­на, як підстригти кота в са­ло­ні, і як підстригти кота вдома.

Коли стрижка кота необхідна?

  • Густа шерсть – це ду­же кра­си­во, але, як­що во­на за­над­то гус­та і до то­го ж ду­же щіль­на до чо­го це мо­же при­вес­ти? Спра­ва в то­му, що кішки по­га­но адап­то­ва­ні до умов жар­ко­го клі­ма­ту. Біль­шість котячих по­га­но ви­во­дять зай­ве теп­ло. І в та­ких умо­вах гус­та і щіль­на шерсть з під­шерс­тям стає справж­ньою проб­ле­мою. Як­що, в жар­ку по­ру ро­ку, у вас не­має мож­ли­вос­ті зни­зи­ти тем­пе­ра­ту­ру нав­ко­лиш­ньо­го се­ре­до­ви­ща, то кра­щим рі­ше­нням бу­де підстригти кота!

  • Довга шерсть – так само є гід­ніс­тю. Але, всі ми зна­ємо як кішки люб­лять за со­бою до­гля­да­ти, пос­тій­но вми­ва­ють­ся і ви­ли­зу­ють се­бе. При цьо­му від­бу­ва­єть­ся за­ков­ту­ва­ння вов­ни, яка на­да­лі ут­во­рює вов­ня­ні куль­ки в шлун­ко­во-киш­ко­во­му трак­ті тва­ри­ни. На­ко­пи­чу­ючись, во­ни приз­во­дять до под­раз­не­ння шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту, що в кра­що­му ви­пад­ку про­во­кує блю­во­ту в гір­шо­му мо­же при­вес­ти до за­ку­пор­ки кишечника.

  • Ковтуни – тут вже не­має ні­чо­го кра­си­во­го. Як­що за шерстю тва­ри­ни не­має нор­маль­но­го дог­ля­ду, а во­на до­сить дов­га, це мо­же при­вес­ти до ут­во­ре­ння ковтунів – гру­до­чок шерс­ті що сплу­та­ла­ся і зва­ля­ла­ся. Роз­плу­та­ти їх не­ре­аль­но (у вся­ко­му ра­зі без спе­ці­аль­них за­со­бів). І тут пра­виль­ним рі­ше­нням бу­де стрижка кота. Як­що ковтунів тро­хи, мож­на про­вес­ти про­це­ду­ру ло­каль­но, як­що ж нав­па­ки – пов­на стрижка з по­даль­шим (по мі­рі від­рос­та­ння), про­чі­су­ва­нням вовни.

  • Наступна неприємна проб­ле­ма – хво­ро­ба кота. Під час лі­ку­ва­ння мо­же зна­до­бить­ся дос­туп до ло­каль­них ді­ля­нок шкі­ри. На­прик­лад, ко­ли лі­ку­ва­ння про­во­дить­ся пре­па­ра­та­ми зов­ніш­ньо­го зас­то­су­ва­ння. В та­ко­му ви­пад­ку гус­та шерсть – тіль­ки пе­реш­ко­да до пра­виль­но­го на­не­се­ння пре­па­ра­ту. Те ж мож­на ска­за­ти і в ра­зі пла­но­ва­ної опе­ра­ції, ко­ли міс­це про­ве­де­ння опе­ра­ції має бу­ти очи­ще­но від вовни.

Так само потрібно ска­за­ти про проб­ле­му не стіль­ки котів, скіль­ки гос­по­да­рів – алер­гія у гос­по­да­ря кота. Як­що шерсть тва­ри­ни про­во­кує алер­гію, стрижка не­об­хід­на. Хо­ча, заз­ви­чай, лю­ди з алер­гією на­ма­га­ють­ся за­во­ди­ти короткошерстих або безшерстих котів.

Стрижка кота в салоні

Чим хороша стрижка кота в са­ло­ні:

Професійний перукар для котів знає, як по­тріб­но пра­виль­но по­во­ди­ти­ся з тва­ри­ною. У ра­зі, ко­ли кішка бу­де ка­те­го­рич­но
про­ти про­це­ду­ри, майс­тер змо­же зас­то­су­ва­ти зас­по­кій­ли­ве або наркоз.

Під час проведення стрижки грумер (перукар) змо­же роз­по­віс­ти вам про на­яв­ність проб­лем з шерстю або шкі­рою ва­шо­го
ви­хо­ван­ця, як­що та­кі бу­дуть ма­ти міс­це.

Модельні стрижки, стрижки пе­ред вис­тав­кою з ура­ху­ва­нням ви­мог породи змо­же зро­би­ти тіль­ки хо­ро­ший професіонал.

Єдиний мінус салонної стрижки – за неї до­ве­деть­ся за­пла­ти­ти. У на­шо­му салоні «101 далматинець» вар­тість да­ної пос­лу­ги – від 400 грн.

Як підстригти кота в домашніх умовах

Стрижка кота не саме лег­ке і ве­се­ле за­ня­ття. Як­що ви зва­жи­ли­ся са­мос­тій­но про­вес­ти цю про­це­ду­ру, вам кра­ще за­про­си­ти до се­бе па­ру по­міч­ни­ків. І кра­ще, що б хто-не­будь з них умів це ро­би­ти. Вам знадобиться:

  • Стіл – бажано покрити йо­го м’я­кою тка­ни­ною (мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти, в якос­ті ім­про­ві­зо­ва­но­го сто­лу, пра­су­валь­ну дошку)

  • Ножиці (в ідеалі прос­ті і для фі­лі­ру­ва­ння)

  • Гребінець (краще ви­ко­рис­то­ву­ва­ти той, яким ви заз­ви­чай ви­чі­су­єте ви­хо­ван­ця – звич­ні ре­чі бу­дуть заспокоювати)

  • Перекис водню (3%-ва підійде)

  • Вата

Кота необхідно ук­лас­ти на стіл, а по­міч­ни­ки не­хай міц­но три­ма­ють йо­го за ла­пи. Спо­чат­ку аку­рат­но про­хо­ди­мо спин­ку, го­ло­ву стриг­ти не тре­ба – це мо­же наш­ко­ди­ти, по­тім жи­віт, по­тім ла­пи і в кін­ці хвіст. Обо­в’яз­ко­во роз­тя­гу­ва­ти всі скла­доч­ки шкіри, щоб не по­ра­ни­ти. Як­що це ста­ло­ся – об­ро­би­ти пе­ре­ки­сом. Піс­ля то­го як про­це­ду­ра бу­де за­кін­че­на тре­ба ви­ку­па­ти тварину.

Висновок

Якщо причини, за якими стрижка кота не­об­хід­на, до вас і ва­шо­го ви­хо­ван­ця не від­но­сять­ся, то стрижка не­обо­в’яз­ко­ва, але мож­ли­ва. І рі­ше­ння тут прий­ма­ти вам. За­над­то час­то ці­єю про­це­ду­рою за­хо­плю­ва­ти­ся не вар­то. Більш де­таль­ну ін­фор­ма­цію ви мо­же­те от­ри­ма­ти, за­пи­сав­шись на кон­суль­та­цію в са­лон “101 далматинець” тут або за­те­ле­фо­ну­вав­ши за те­ле­фо­ном +38(050)339-1000.

Наша адреса:

Грумінг-салон “101 ДАЛМАТИНЕЦЬ”
м.Івано-Франківськ,
Південний бульвар, 23

101 Dalmatians

Наші контакти

Vodafon:

+38(050)339-1000
@grooming.if

Instagram:

grooming.if

Графік роботи

Понеділок: 10.00 - 21.00

Вівторок: 10.00 - 21.00

Середа: 10.00 - 21.00

Четвер: 10.00 - 21.00

П'ятниця: 10.00 - 21.00

Субота: 10.00 - 21.00

Неділля: 10.00 - 21.00

run-dog