logo

Професійна гігієна тварин в Івано-Франківську

Записатися

Гігієнічний догляд тварин

Що варто знати

вовна вовна вовна вовна вовна вовна вовна

Що входить в гігієнічний догляд

Потрібно розуміти од­ну прос­ту, але ду­же важ­ли­ву річ – що б ваш ви­хо­ва­нець був здо­ро­вим, ви­гля­дав кра­си­во і від­чу­вав се­бе доб­ре, ма­ло прос­то пра­виль­но го­ду­ва­ти йо­го, ку­па­ти і ви­гу­лю­ва­ти. Ду­же важ­ли­во про­во­ди­ти де­які, обо­в’яз­ко­ві са­ні­тар­но-гі­гі­єніч­ні про­це­ду­ри. Про що йдеться?

Чистка вух

У тварин, так само, як і у лю­дей, вну­тріш­ня по­верх­ня вуш­них ра­ко­вин по­кри­ва­єть­ся спе­ці­аль­ни­ми, за­хис­ни­ми ви­ді­ле­ння­ми – вуш­ної сір­кою. Сір­ка за­хи­щає ву­хо від пи­лу і бру­ду і з ча­сом на­ко­пи­чу­єть­ся. То­му пе­рі­одич­но (орі­єн­то­вно раз в два мі­ся­ці) ву­ха ви­хо­ван­це­ві не­об­хід­но чис­ти­ти. При цьо­му як­що у кі­шок да­ну про­це­ду­ру мож­на про­во­ди­ти ва­тя­ни­ми па­лич­ка­ми, змо­че­ни­ми в спе­ці­аль­но­му ло­сьйо­ні, то со­ба­кам кра­ще па­лич­ки не ви­ко­рис­то­ву­ва­ти, а про­ми­ти ву­ха тим же ло­сьйо­ном. Крім цьо­го, під час про­це­ду­ри дог­ля­ду за ву­ха­ми со­ба­ки, майс­тер ви­ро­бляє м’я­ке ви­да­ле­ння зай­во­го во­ло­сся в вуш­них раковинах.

Гігієна очей

Якщо у вашої тва­ри­ни не спо­сте­рі­га­єть­ся оч­них за­хво­рю­вань – бу­де ціл­ком дос­тат­ньо що­мі­сяч­но­го гі­гі­єніч­но­го до­гля­ду за очи­ма. Заз­ви­чай це зми­ття сліз­них до­рі­жок, чист­ка і при не­об­хід­нос­ті, про­ми­ва­ння очей спе­ці­аль­ни­ми роз­чи­на­ми. Дов­го­шерс­тим тва­ри­нам не­об­хід­но вис­три­га­ти шерсть нав­ко­ло очей.

Для деяких порід по­трі­бен більш ре­тель­ний дог­ляд за очи­ма. На­прик­лад, у персь­ких кі­шок, пе­кі­не­сів і моп­сів бу­до­ва че­ре­па тро­хи від­різ­ня­єть­ся від ро­ди­чів. У них ко­рот­кі но­со­ві хо­ди, що збіль­шує ймо­вір­ність рес­пі­ра­тор­них за­хво­рю­вань. Так са­мо у цих по­рід час­ті­ше за ін­ших сльо­зять­ся очі, що обу­мов­ле­но ви­крив­ле­нням но­со­сліз­но­го ка­на­лу. У слід­стві чо­го гі­гі­єніч­ні про­це­ду­ри очей у цих тва­рин пот­ріб­но про­во­ди­ти час­ті­ше, при­ді­ля­ючи при цьо­му більш пильну увагу.

Стрижка кігтів

Щоб обстригти твари­ні кіг­ті пра­виль­но і без­бо­ліс­но, по­тріб­но, перш за все ро­зу­мі­ти їх бу­до­ву і ви­ко­рис­то­ву­ва­ти спе­ці­аль­ний інс­тру­мент. Бу­до­ва кіг­тя від­різ­ня­єть­ся від бу­до­ви ніг­тів лю­ди­ни. Кі­готь має за­круг­ле­ну фор­му (труб­час­ту), ніг­ті ж – плос­кі. Все­ре­ди­ні, кі­готь має пуль­пу (м’я­сис­те ос­ві­ту з кро­во­нос­ни­ми ка­пі­ля­ра­ми), ні­готь ж од­но­рід­ний на всьо­му сво­єму про­тя­зі. У слід­стві цих від­мі­ннос­тей стає зро­зу­мі­ло, що для стриж­ки кіг­тів, ні в яко­му ра­зі не мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти зви­чай­ні, люд­ські інс­тру­мен­ти. Прос­ті но­жи­ці і ма­ні­кюр­ні щип­чи­ки не прис­то­со­ва­ні для об­різ­ки труб­час­тих форм. З ве­ли­кою ймо­вір­ніс­тю зас­то­со­ву­ючи та­кий інс­тру­мент, мож­на прос­то роз­ча­ви­ти кі­готь, за­по­ді­яв­ши при цьо­му біль ви­хо­ван­це­ві. Про­фе­сій­ні гру­ме­ри ви­ко­рис­то­ву­ють ког­те­ре­зы (спе­ці­аль­ний інс­тру­мент, який бу­ває гіль­йоти­нно­го ти­пу і но­жич­но­го). При цьо­му кіг­ті важ­ли­во зрі­за­ти в пра­виль­но­му міс­ці, щоб не зав­да­ти шко­ди пуль­пі. Піс­ля об­різ­ки, кіг­ті під­то­чу­ють пилкою.

Чищення зубів

З зубами як у собак, так і у ко­тів ви­ни­ка­ють, ціл­ком со­бі, люд­ські проб­ле­ми – на­літ, зуб­ні ка­ме­ні, па­ро­дон­тоз, ви­па­да­ння і т.д. то­му, так са­мо, як і для лю­дей, для тва­рин важ­ли­ва гі­гі­єна по­рож­ни­ни ро­та. Об­роб­ка ро­то­вої по­рож­ни­ни різ­ни­ми щіт­ка­ми, пас­та­ми, ге­ля­ми, спе­ці­аль­ни­ми спре­ями, іно­ді мож­ли­ва на­віть ультра­зву­ко­ва чистка.

Миття і вичісування тварини

Миття собак і кішок не менш від­по­ві­даль­ний про­цес, ніж всі ви­ще­ви­кла­де­ні. На пер­ший пог­ляд, зда­єть­ся, що ні­чо­го особ­ли­во­го в про­це­сі ку­па­ння не­має. Од­нак це по­верх­не­ве суд­же­ння. Да­вай­те роз­бе­ре­мо­ся тро­хи де­таль­ні­ше.

І почнемо з собак. У со­бак і у лю­дей різ­ний рі­вень PH, це оз­на­чає, що шкі­ра у со­бак на­ба­га­то су­хі­ше і, мож­на ска­за­ти, ніж­ні­ше ніж у лю­дей. То­му зви­чай­ні, люд­ські за­со­би (ми­ло, шам­пу­ні) ви­ко­рис­то­ву­ва­ти для мит­тя со­бак не мож­на. Для со­бак є спе­ці­аль­ні шам­пу­ні (для різ­них ви­дів вов­ни), кон­ди­ці­оне­ри та ін у літ­ніх со­бак шкі­ра ще су­ші для них та­кож є спе­ці­аль­ні за­со­би. Во­да для ку­па­ння, по­ви­нна бу­ти не га­ря­чою і не хо­лод­ною 34 ℃ – 37 ℃. Піс­ля ку­па­ння обо­в’яз­ко­во про­су­ши­ти шерсть.
Пе­рі­одич­ність ку­па­ння-приб­лиз­но раз на два тижні.

Тепер про котів. У ко­тів є саль­ні за­ло­зи, які ви­ді­ля­ють жи­ро­вий сек­рет. При ви­ли­зу­ва­нні кіт роз­по­ді­ляє йо­го по всій шерс­ті. То­му при про­фе­сій­но­му гру­мін­гу шерсть ко­та спо­чат­ку зне­жи­рю­ють спе­ці­аль­ною пас­тою, що доз­во­ляє ви­да­ли­ти на­лип­лі на шкі­ру за­лиш­ки омер­тві­ло­го епі­дер­мі­су. Для ми­ття ко­тів, як і для со­бак, є без­ліч шам­пу­нів та ін­ших за­со­бів дог­ля­ду. За­леж­но від по­ро­ди ви­ко­рис­то­ву­ють­ся різ­ні – для дов­го­шерс­тих, для ко­рот­ко­шерс­тих, для без­шерс­тих. Піс­ля про­це­ду­ри, не­об­хід­но від­но­ви­ти pH-ба­ланс, для чо­го ви­ко­рис­то­ву­ють­ся спе­ці­аль­ні мас­ки, жи­виль­ні спреї, кон­ди­ці­оне­ри і баль­за­ми-ополіскувачі.

Використання спеціальних за­со­бів при ми­тті тва­ри­ни доз­во­ляє за­хис­ти­ти йо­го шкі­ру і шерсть від шкід­ли­во­го впли­ву ультра­фі­оле­ту, су­хо­го по­віт­ря, пе­ре­па­ду тем­пе­ра­тур, ста­тич­ної елек­три­ки. За­по­бі­гає сплу­ту­ва­нню шерсті та ут­во­ре­нню ковтунів.

Для вичісування до­маш­ніх ви­хо­ван­ців іс­нує без­ліч інструментів:

  • • Гребінці і гребені
  • • Щітки (Щітки-рукавички і щітки з м’якою щетиною)
  • • Пуходерки

 

Розчісування шерсті спри­яє при­то­ку кро­ві до шкі­ри ви­хо­ван­ця, рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє шкір­не са­ло, що в свою чер­гу дає силь­ні і здо­ро­ві во­лос­ки шерс­ті і пе­реш­код­жає її сплутування.

У нашому грумінг-салоні» 101 далматинець ” ви мо­же­те прой­ти як пов­ний комп­лекс гі­гі­єніч­них про­це­дур, так і кож­ну про­це­ду­ру ок­ре­мо. За­пи­са­ти­ся на про­це­ду­ри мож­на тут. От­ри­ма­ти більш пов­ну кон­суль­та­цію мож­на тут, або за­те­ле­фо­ну­вав­ши по телефону +38(050)339-1000

Наша адреса:

Грумінг-салон “101 ДАЛМАТИНЕЦЬ”
м.Івано-Франківськ,
Південний бульвар, 23

101 Dalmatians

Наші контакти

Vodafon:

+38(050)339-1000
@grooming.if

Instagram:

grooming.if

Графік роботи

Понеділок: 10.00 - 21.00

Вівторок: 10.00 - 21.00

Середа: 10.00 - 21.00

Четвер: 10.00 - 21.00

П'ятниця: 10.00 - 21.00

Субота: 10.00 - 21.00

Неділля: 10.00 - 21.00

run-dog