logo

Професійний перукар собак в Івано-Франківську

Записатися

Як підстригти собаку

Що варто знати

У наш час послуги перукаря для собак ду­же за­тре­бу­ва­ні. Стрижка собак – най­по­пу­ляр­ні­ша про­це­ду­ра грумінгу. По­пу­ляр­ність та­кої пос­лу­ги обу­мов­ле­на не тіль­ки еле­мен­тар­ни­ми ви­мо­га­ми зви­чай­ної гігієни, але і тур­бо­тою про здо­ро­в’я і ком­форт ва­шої собаки.

Чи всім собакам потрібна стрижка?

Стрижка шерсті по­тріб­на не всім по­ро­дам собак. На­прик­лад, по­ро­ди, шерсть яких міс­тить ос­те­ве во­ло­сся, стригти не ре­ко­мен­ду­єть­ся. Це наступні породи:

 • • Ретривери;
 • • Самоїд;
 • • Німецькі вівчарки;
 • • Лабрадор;
 • • Маламути.

Не мають під­шерс­тя по­ро­ди (Ірландський водяний спанієль, пудель), так са­мо і по­ро­ди, що во­ло­ді­ють шну­ро­вою, ку­че­ря­вою шерс­тю (Командор, Бергамська вівчарка) прий­ня­то вичісувати і ви­ко­рис­то­ву­ва­ти триммінг і стриппінг.

Коли потрібно стригти собаку?

Зазвичай, підрівнювати шерсть, мож­на по­чи­на­ти з 3-х мі­ся­ців. Але, мож­ли­во і ра­ні­ше (при­пус­ти­мо, у ва­шо­го ви­хо­ван­ця довга шерсть і по­чи­на­ють фор­му­ва­ти­ся ковтуни). До­рос­лих собак по­тріб­но стригти в мі­ру не­об­хід­нос­ті. Кра­ще, як­що пер­ша стрижка бу­де про­во­ди­тися в пе­ру­кар­ні для собак або грумінг-салоні.

Види стрижки собак

Можна виділити три, основ­них ви­ди стрижки:

 • Гігієнічна стрижка – це най­по­ши­ре­ні­ша стрижка, мак­си­маль­но еко­ном­ний ва­рі­ант. Зав­да­ння гігієнічної стрижки
  собаки – дог­ля­ну­тий і охай­ний зов­ніш­ній виг­ляд, про­фі­лак­ти­ка па­ра­зи­тів, під­три­ма­ння за­галь­но­го здо­ро­в’я собаки.

 • Модельна стрижка – нас­прав­ді, не має яки­хось пев­них особ­ли­вос­тей, крім вра­ху­ва­ння ес­те­тич­них при­страс­тей гос­по­да­ря. Тоб­то, це та­кий «віль­ний стиль», не схиль­ний до будь-яких умов­нос­тей (об­ме­же­ння стан­дар­тів по­ро­ди і т.д.). Все, що по­тріб­но – ба­жа­ння гос­по­да­ря і хо­ро­ший перукар з якіс­ним інструментом.

 • Шоу-трим (виставкова стрижка) – на від­мі­ну від по­пе­ред­ньої, цей вид стрижки собак має жорс­ткі умо­ви і об­ме­же­ння ви­мо­га­ми
  стан­дар­тів породи. Будь-які від­хи­ле­ння тут не­прий­нят­ні. То­му до­ві­ри­ти виставкову стрижку ва­шо­го ви­хо­ван­ця, кра­ще хо­ро­шо­му професіоналу.

Техніки виконання стрижок

 • • Кліппервек – стрижка спе­ці­аль­ною ма­шин­кою. Особ­ли­вість цьо­го спо­со­бу – ре­зуль­тат стрижки, а са­ме ко­рот­ка (1,5-5мм) шерсть. Даний спо­сіб під­хо­дить для різ­них порід тварин, мо­же бу­ти ви­ко­на­ний як рів­но­мір­но, так і з пе­ре­хо­да­ми, зруч­ний для ви­да­ле­ння ковтунів.
 • • Флетвек – особ­ли­вість даних стрижок – це ко­рот­ка шерсть з плав­ни­ми і не­по­міт­ни­ми пе­ре­хо­да­ми в дов­гу. Так са­мо під­хо­дить для ба­га­тьох порід, ду­же ор­га­ніч­но ви­гля­дає, на­прик­лад, у йоркширських тер’єрів. Ви­ко­ну­ва­ти­ся мо­же як ма­шин­кою, так і
  но­жи­ця­ми, але для плав­них пе­ре­хо­дів зруч­ні­ше ви­ко­рис­то­ву­ва­ти ножиці.
 • • Блендінг – особливість та­ко­го спо­со­бу ви­ко­рис­та­ння фі­лі­ро­воч­них но­жиць. Це проріджування вовни різ­ної дов­жи­ни. Заз­ви­чай, вис­ту­пає за­клю­чним ета­пом стрижки собаки. На­дає стриж­ці за­кін­че­ний виг­ляд.
 • • Топ-нот – особливість та­кої тех­ні­ки ви­ко­рис­та­ння всі­ля­ких бан­тів, шпи­льок і т.д. зас­то­со­ву­єть­ся як в мо­дель­них стрижках, так і в шоу-тримі для довгошерстих собак. Так са­мо мо­же бу­ти обо­в’яз­ко­вим еле­мен­том на вис­тав­ці для собак з довгою шерстю і опук­ли­ми очима.

Якщо собака не хоче стригтися?

Що робити, якщо собака нер­вує при ви­гля­ді ін­стру­мен­тів або при спро­бі про­вес­ти будь-які ма­ні­пу­ля­ції зі сво­єю шерстю? Не­об­хід­но від­клас­ти про­це­ду­ру на кіль­ка днів. Про­тя­гом яких по­тріб­но обе­реж­но, не ля­ка­ючи собаку, пос­тій­но з нею спіл­ку­ючись і при­го­ща­ючи її улюб­ле­ни­ми ла­со­ща­ми імі­ту­ва­ти процес стрижки. Як по­ка­зує прак­ти­ка – че­рез кіль­ка днів (мож­ли­во тиж­день) тва­ри­на по­чи­нає більш спо­кій­но реа­гу­ва­ти на зна­йо­му си­ту­ацію. Мож­на спо­кій­но стригти.

Дізнатись про ціни на послуги стрижка собак. Записатись на стрижку собаки можна тут, або зателефонувавши по телефону за номером +38(050)339-1000

Наша адреса:

Грумінг-салон “101 ДАЛМАТИНЕЦЬ”
м.Івано-Франківськ,
Південний бульвар, 23

101 Dalmatians

Наші контакти

Vodafon:

+38(050)339-1000
@grooming.if

Instagram:

grooming.if

Графік роботи

Понеділок: 10.00 - 21.00

Вівторок: 10.00 - 21.00

Середа: 10.00 - 21.00

Четвер: 10.00 - 21.00

П'ятниця: 10.00 - 21.00

Субота: 10.00 - 21.00

Неділля: 10.00 - 21.00

run-dog