logo

Професійний грумінг собак в Івано-Франківську

Записатися

Грумінг собак це...

Що варто знати

вовна вовна вовна вовна вовна вовна вовна

Як показує прак­ти­ка – не всі до кін­ця ро­зу­мі­ють, що та­ке грумінг і хто та­кий грумер. Ми по­ста­ра­ємо­ся мак­си­маль­но
де­таль­но і по мож­ли­вос­ті ко­рот­ко роз­кри­ти зміст цих термінів.

Що таке грумінг?

Грумінг – це комп­лекс­на пос­лу­га (тоб­то скла­да­єть­ся з де­кіль­кох, які до­пов­ню­ють один од­ну про­це­дур). Всу­пе­реч по­ши­ре­ній дум­ці ме­та грумінгу не прос­то кра­си­ва стрижка і блис­ку­ча шерсть тва­ри­ни. Го­лов­на ме­та грумінгу – здо­ро­в’я і кра­са ва­шої
собаки!

З чого ж складається грумінг? Ось ос­нов­ні про­це­ду­ри, що вхо­дять до скла­ду пов­но­го грумінгу собаки:

 • • Миття і сушка собаки (з ви­ко­рис­та­нням спе­ці­аль­них засобів)
 • • Видалення ковтунів і роз­плу­ту­ва­ння вов­ни (за необхідності)
 • • Стрижка собаки
 • • Тримінг і стриппінг (штучна линька)
 • • Очищення пар­аналь­них за­лоз (за не­об­хід­нос­ті)
 • • Обробка вух (чистка та про­ми­ва­ння)
 • • Обробка очей (зас­то­со­ву­ють­ся спе­ці­аль­ні, ан­ти­сеп­тич­ні засоби)
 • • Обробка носових пазух (прочищення)
 • • Обробка ротової порожнини (чищення зубів)
 • • Догляд за кігтями (об­рі­за­ння, об­то­чу­ва­ння т.і.)
 • • Профілактична анти­па­ра­зит­на обробка

Природно, всі ці проце­ду­ри не обо­в’яз­ко­во про­во­ди­ти од­но­час­но, за один се­анс. На при­йо­мі грумер вис­лу­хає ва­ші по­ба­жа­ння і ра­зом з ва­ми скла­де план дій, що вклю­ча­ють тіль­ки не­об­хід­ні ва­шо­му ви­хо­ван­це­ві про­це­ду­ри.

Хто такий грумер?

Грумер – це про­фе­сій­ний май­стер по догляду за тва­ри­на­ми. У пе­ре­лік на­ви­чок хо­ро­шо­го грумера вхо­дить не тіль­ки вмі­ння
стригти собаку. Хо­ро­ший грумер від­мі­нно роз­би­ра­єть­ся в пси­хо­ло­гії собак, в їх ана­то­мії, в бу­до­ві та особ­ли­вос­тях шкі­ри і
шерсті різ­них порід, вміє швид­ко і якіс­но пра­цю­ва­ти різ­ни­ми інс­тру­мен­та­ми. Грумер це не собачий перукар, ско­рі­ше це сти­ліст і SPA-фахівець для собак.

Види грумінгу

Грумінг ділиться на три ос­­нов­­них ви­­ди:

Професійний грумінг, він же салонний грумінг. Це найпо­ши­ре­ні­ший і за­тре­бу­ва­ний вид. Заз­ви­чай до салонного грумінгу звер­та­ють­ся лю­ди, у яких не вис­та­;чає ча­су на те, щоб зай­ма­ти­ся сво­єю собакою са­мос­&тій­но або не­має мож­ли­вос­ті про­вес­ти якісь про­це­ду­ри вдо­ма. На­прик­лад, не ко­жен змо­же якіс­но ви­че­са­ти гус­ту шерсть, про­вес­ти в до­маш­ніх умо­вах пра­виль­ний триммінг т.і.

Виставковий (породний) грумінг. Де­яким по­ро­дам собак пе­ред вис­тав­кою пот­ріб­но крім ос­нов­них про­це­дур ще й спе­ці­аль­ні стрижки – шоу-трим (для під­трим­ки пра­виль­но­го екстер’єру).

Креативний грумінг. За ба­жа­нням гос­по­да­рів, стрижки собак мо­жуть на­бу­ва­ти креа­тив­ний на­пря­мок, не об­ме­же­не пра­ви­ла­ми і нор­ма­ми породи і на­віть ви­ду тварини.

Яким собакам пот­рі­бен грумінг?

Відповідь проста – всім! Нас­прав­ді є породи, для яких грумінг обо­в’яз­ко­вий. Наприклад:

Шнауцери, пуделі і тер’єри ма­ють жорст­ку шерсть, яку пе­рі­одич­но, не­об­хід­но про­рід­жу­ва­ти.

Чихуахуа і чау-чау пос­тій­но по­тре­бу­ють стрижки.

Загалом, можна під­су­му­ва­ти нас­туп­не: породи з дов­гою шер­стю час­ті­ше по­тре­бу­ють грумінгу. Для ко­рот­ко­шерс­тих порід, в біль­шій мі­рі, до­сить гігієнічних процедур.

Особливості грумінгу в салоні

Багато із заз­на­че­них про­це­дур мож­на про­вес­ти вдо­ма, чо­му ж лю­ди вва­жа­ють за кра­ще салон? Є кіль­ка при­чин, чо­му влас­ни­ки собак во­лі­ють звер­та­ти­ся до професіоналів:

 • • Професійні засоби та ін­стру­мен­ти – до­сить до­ро­го ку­пу­ва­ти для до­маш­ньо­го користування
 • • Спеціально обладнане при­мі­ще­ння – в до­маш­ніх умо­вах, те ж не завж­ди можливо
 • • Якісна, професійна стрижка
 • • Профілактика захворювань (дер­ма­ти­тів, за­па­лень, по­драз­нень і т.д.)
 • • Зниження інтен­сив­нос­ті линьки

Перед відвідуванням салону, собаку по­тріб­но ви­гу­ля­ти. А го­дів­лю про­вес­ти піс­ля відвідування.

Дізнатись про ціни на послуги грумінг собак можна тут

Записатись на грумінг собак можна тут

Наша адреса:

Грумінг-салон “101 ДАЛМАТИНЕЦЬ”
м.Івано-Франківськ,
Південний бульвар, 23

101 Dalmatians

Наші контакти

Vodafon:

+38(050)339-1000
@grooming.if

Instagram:

grooming.if

Графік роботи

Понеділок: 10.00 - 21.00

Вівторок: 10.00 - 21.00

Середа: 10.00 - 21.00

Четвер: 10.00 - 21.00

П'ятниця: 10.00 - 21.00

Субота: 10.00 - 21.00

Неділля: 10.00 - 21.00

run-dog