logo

Професійний триммінг тварин в Івано-Франківську

Записатися

Про триммінг та стриппінг

Що варто знати

вовна вовна вовна вовна вовна вовна

Що таке триммінг?

Триммінг (від англійського trimming – під­рі­зу­ва­ння, об­роб­ка) — це про­цес руч­но­го ви­да­ле­ння (ви­щи­пу­ва­ння) виз­рі­лої, але при цьо­му не ли­ня­лої вов­ни. Ба­га­то хто ду­має, що ви­щи­пу­ва­ння бо­ліс­но для тва­ри­ни, про­те це не так, ос­кіль­ки ви­да­ля­ють­ся мер­тві во­лос­ки шерсті.

Для чого потрібен триммінг?

Ця процедура не­об­хід­на для тва­рин з жорс­ткою шерстю.

Завдяки триммингу:

 • • шерсть швидше оновлюється;
 • • з поверхні шкіри видаляють­ся від­мер­лі час­тин­ки зов­ніш­ньо­го ша­ру шкі­ри, що зни­жує ри­зик за­паль­них про­це­сів шкіри;
 • • перешкоджає утворенню ков­ту­нів (ков­ту­ни ут­во­рю­ють­ся в то­му чис­лі, ко­ли від­мер­лі ос­тьо­ві во­лос­ки по­трап­ля­ють в під­шерс­ток і за­плу­ту­ють­ся там);
 • • замінює линьку тва­ри­нам, які прак­тич­но не линяють;
 • • позитивно впливає на гус­то­ту і жорст­кість вов­ня­но­го покриву;
 • • після триммінга ви­хо­ва­нець ви­гля­дає кра­си­вим і до­гля­ну­тим, шерст­ка стає щіль­но і кра­си­во об­ля­гає ті­ло, а не кошлатиться.

 

 

Перед виставками ви­щи­пу­ва­ння є обо­в’яз­ко­вою про­це­ду­рою, так як не по­ру­шує при­род­ну струк­ту­ру вовни.

Види триммінга

Триммінг поділяють на гі­гі­єніч­ний, кос­ме­тич­ний і вис­тав­ко­вий. У чо­му відмінність?

 • Гігієнічний (повний) триммінг – ви­ко­ну­єть­ся з ме­тою під­трим­ки здо­ро­в’я (зо­кре­ма здо­ро­в’я шкі­ри і шерст­ки). Від­мер­лі во­лос­ки шерс­ті ви­да­ля­ють­ся на всьо­му ті­лі крім мор­доч­ки, жи­во­та і па­ху. Доб­ре до­по­ма­гає пра­виль­но­му рос­ту і фор­му­ва­нню вов­ня­но­го пок­ри­ву. Гі­гі­єніч­ний три­мінг роб­лять кож­ні півроку.

 • Косметичний триммінг (ще йо­го на­зи­ва­ють ро­ллінг або лег­кий три­мінг) – про­рід­жу­ва­ння ос­те­вой вов­ни для під­трим­ки пра­виль­но­го рів­ня вов­ня­но­го пок­ри­ву. Пе­рі­одич­ність ви­ко­на­ння ро­ллін­га – 3 місяці.

 • Виставковий триммінг – го­лов­на ме­та – це ство­ре­ння об­ра­зу і фор­ми що під­крес­лю­ють кра­су і всі особ­ли­вос­ті по­ро­ди. Вис­тав­ко­вий три­мінг ви­ко­рис­то­ву­ють, від­по­від­но, пе­ред виставкою.

Кому потрібен триммінг?

Як згадувалося ви­ще – трі­ммін­го­ва­ння не­об­хід­но по­ро­дам з жорст­кою шерс­тю, а та­кож підшерстям.

Найчастіше триммінгують у собак:

 • • тер’єрів;
 • • шнауцерів;
 • • жорсткошерстих такс;
 • • англійських і амери­кан­ських ко­кер-спа­нієлів.

У котів це наступні породи:

 • • британські довгошерсті;
 • • рекс;
 • • орієнтали;
 • • скотіш-фолди;
 • • абісіни.

Потрібно розуміти, що заз­на­че­ні по­ро­ди це всьо­го ли­ше по­ро­ди, які най­більш час­то під­да­ють три­ммін­гу, але да­ле­ко не всі. Для більш де­таль­ної ін­фор­ма­ції мож­на про­кон­суль­ту­ва­ти­ся тут

Що таке стриппінг?

Стриппінг – більш по­ши­ре­на наз­ва «штуч­на линь­ка». Це та­кож про­цес ви­щи­пу­ва­ння виз­рі­лої вов­ни, але не руч­ний про­цес, а ме­ха­ніч­ний. Тоб­то на від­мі­ну від три­ммін­га (який про­во­дить­ся вруч­ну) під час стри­ппін­га ви­ко­рис­то­ву­єть­ся спе­ці­аль­ний інс­тру­мент – ніж для стри­ппін­га або ка­мінь для стри­ппін­га (сво­єрід­на пем­за). Суть і ме­та про­це­ду­ри та­ка ж, як і у три­ммін­га – вис­ми­ку­ва­ння від­мер­лих во­лос­ків вов­ни че­рез це ці дві про­це­ду­ри час­то плу­та­ють. Стри­ппінг ви­ко­ну­єть­ся, в ос­нов­но­му, в пе­рі­од линь­ки тварини.

Який саме метод ви­щи­пу­ва­ння зас­то­су­ва­ти за­ле­жить від ба­га­тьох фак­то­рів – який кон­крет­но тип вов­ни у тва­ри­ни, скіль­ки ча­су до вис­тав­ки і т.д. піс­ля обох про­це­дур, тва­ри­ну по­тріб­но гар­нень­ко вичесати.

Більш детальну ін­фор­ма­цію та ін­ди­ві­ду­аль­ну кон­суль­та­цію по ва­шо­му ви­хо­ван­це­ві мож­на от­ри­ма­ти, за­те­ле­фо­ну­вав­ши в наш са­лон “101 далматинець” в Іва­но-Фран­ків­ську за но­ме­ром те­ле­фо­ну +38(050)339-1000 або за­пи­сав­шись на кон­суль­та­цію тут

Записатися на про­це­ду­ру, на зруч­ні вам день і час мож­на тут

Наша адреса:

Грумінг-салон “101 ДАЛМАТИНЕЦЬ”
м.Івано-Франківськ,
Південний бульвар, 23

101 Dalmatians

Наші контакти

Vodafon:

+38(050)339-1000
@grooming.if

Instagram:

grooming.if

Графік роботи

Понеділок: 10.00 - 21.00

Вівторок: 10.00 - 21.00

Середа: 10.00 - 21.00

Четвер: 10.00 - 21.00

П'ятниця: 10.00 - 21.00

Субота: 10.00 - 21.00

Неділля: 10.00 - 21.00

run-dog