logo

Професійний грумінг тварин в Івано-Франківську

Записатися

Про грумінг

Що варто знати

вовна вовна вовна вовна вовна вовна вовна

Що таке грумінг?

✔ Грумінг собак ✔ Грумінг котів

Не секрет, що люди жи­вуть ро­ди­на­ми. Ро­ди­на необ­хід­на лю­ди­ні для то­го, що б не від­чу­ва­ти се­бе са­мот­нім і ві­дір­ва­ним від сус­піль­ства. Чле­ни кож­ної ро­ди­ни пік­лу­ють­ся один про од­но­го, на­ма­га­ють­ся до­по­мог­ти один од­но­му. І ко­ли в на­шу сім’ю по­трап­ляє до­маш­ня тва­ри­на – во­на так са­мо стає чле­ном ро­ди­ни і має пов­не пра­во на тур­бо­ту, за­хист і пов­но­цін­ний дог­ляд. І наш обов’я­зок – за­без­пе­чи­ти на­ших “бра­тів мен­ших” тур­бо­тою, за­хис­том і доглядом.

Грумінг це не­від’єм­на час­ти­на за­галь­но­го дог­ля­ду за тва­ри­ною. Він скла­да­єть­ся з де­яко­го чис­ла про­це­дур, необ­хід­них для під­трим­ки якіс­ної гі­гі­єни і за­галь­но­го здо­ро­в’я на­ших ви­хо­ван­ців.

Роз­гля­не­мо док­лад­ні­ше не­об­хід­ні про­це­ду­ри по до­гля­ду за до­маш­ньою твариною:

Догляд за вовною

Догляд за вов­ною скла­да­єть­ся з трьох ос­нов­них етапів:

 • Щоденне розчісу­ва­ння. Нас­прав­ді не всі гос­по­да­рі ви­хо­ван­ців при­ді­ля­ють дос­тат­ньо ува­ги цій прос­тій дії. Ваш ви­хо­ва­нець, так са­мо як і ви, по­ви­нен ре­гу­ляр­но роз­чі­су­ва­ти­ся.

  Тварини з довгою шерс­тю по­ви­нні роз­чі­су­ва­ти­ся ко­жен день. Під час линь­ки і два ра­зи на день! При цьо­му важ­ли­во ви­ко­рис­та­ння різ­них гре­бін­ців з різ­ни­ми зу­ба­ми (від­різ­ня­ти­ся мо­жуть по гус­то­ті і фор­мі зу­бів), а та­кож по­тріб­но ви­ко­рис­то­ву­ва­ти пу­хо­дер­ки. Роз­чі­су­ва­ння важ­ли­во про­во­ди­ти в нап­рям­ку рос­ту вов­ни. Роз­чі­су­ва­ти по­тріб­но і ла­пи з хвос­том, а та­кож зо­ни нав­ко­ло ін­тим­ної області.

  Для роз­чі­су­ва­ння мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти спе­ці­аль­ні спреї-кон­ди­ці­оне­ри. В та­ких спре­ях є не­об­хід­ні скла­до­ві. На­прик­лад: про­те­їни, екс­трак­ти різ­них, ко­рис­них трав і не­об­хід­ні амі­но­кис­ло­ти. Крім цьо­го во­ни знач­но спро­щу­ють про­цес роз­чі­су­ва­ння як для гос­по­да­ря так і для тва­ри­ни, а ще при­би­ра­ють ста­тич­ну елек­три­ку.

 • Видалення та профі­лак­ти­ка ков­ту­нів.У дов­го­шерс­тих і пух­нас­тих тва­рин час­то бу­ває так, що шерсть зби­ва­єть­ся в гру­доч­ки ут­во­рю­ючи ков­ту­ни. Це ду­же не­гар­но і не­при­єм­но для са­мих тва­рин, то­му що ков­ту­ни стя­гу­ють шкі­ру і тим са­мим вик­ли­ка­ють бо­льо­ві від­чу­ття у тварин.

  Якщо вже так ста­ло­ся, що ков­ту­ни з’я­ви­ли­ся – по­тріб­но аку­рат­но їх зрі­за­ти. У де­яких ви­пад­ках мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти спе­ці­аль­ні спреї для роз­м’як­шення ков­тунів.

  Що б цього не ста­ло­ся по­тріб­на про­фі­лак­ти­ка. Обо­в’яз­ко­ве, що­де­нне роз­чі­су­ва­ння з ви­ко­рис­та­нням різ­них гре­бін­ців і пу­хо­де­рок. Зно­ву ж є спреї, які зміц­ню­ють шерсть, а так са­мо зво­ло­жу­ють її, що пе­реш­код­жає сплутуванню.

 • Очищення вовни.Кра­щим спо­со­бом очис­ти­ти вов­ну є ку­па­ння тва­ри­ни. Од­нак, слід па­м’я­та­ти, що час­то­та ку­па­ння за­ле­жить від по­ро­ди тва­ри­ни, а та­кож від спо­со­бу життя. Так, на­прик­лад, без­шерс­тих кі­шок по­тріб­но до­сить час­то ку­па­ти. А со­ба­кам які жи­вуть в квар­ти­рах, заз­ви­чай піс­ля про­гу­лян­ки, тіль­ки лап­ки миють.

  Для миття тварин іс­нує без­ліч спе­ці­аль­них за­со­бів – шам­пу­нів для тва­рин. Вар­то па­м’я­та­ти, що та­кі за­со­би бу­ва­ють ду­же різ­ні – для пов­сяк­де­нно­го дог­ля­ду, для вис­та­вок (та­кі шам­пу­ні під­си­лю­ють гли­би­ну за­барв­ле­ння вов­ни та на­да­ють їй блис­ку). Бу­ва­ють шам­пу­ні для різ­ної вов­ни як для світ­лої так і для тем­ної, як для ко­рот­кої так і для дов­гої, як уні­вер­саль­ні так і гі­по­алер­ге­нні. Кра­щий спо­сіб виб­ра­ти пра­виль­ний шам­пунь для ва­шо­го ви­хо­ван­ця – про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з фа­хів­цем.

Якщо дог­ляд за вов­ною вам зда­єть­ся за­над­то склад­ним – ви завж­ди мо­же­те звер­ну­ти­ся до фа­хів­ця в на­шо­му са­ло­ні “101 Далматинець”

Стрижка тварини

Відомо, що вов­на по­тріб­на тва­ри­ні як за­хист не тіль­ки від хо­ло­ду, але і від спе­ки, і від ін­ших агре­сив­них впли­вів нав­ко­лиш­ньо­го се­ре­до­ви­ща. Ще во­на ро­бить на­ших ви­хо­ван­ців кра­си­ви­ми і уні­каль­ни­ми. Так на­ві­що ж її стриг­ти? На­справ­ді під не­до­гля­ну­тою, гус­то за­рос­лою шерс­тю мо­же хо­ва­ти­ся ку­па проб­лем, на­прик­лад кіс­та, де­рма­тит, кро­пи­в’ян­ка, клі­щі та блохи т. і.

Крім цього, іс­ну­ють по­ро­ди, які не вмі­ють ли­ня­ти. Для них стриж­ка і зов­сім обо­в’яз­ко­ва. Під­су­мо­ву­ючи мож­на ска­за­ти, що стриж­ка по­тріб­на:

 • веселий песикпо-перше – для здо­ро­в’я ви­хо­ванця,
 • весела собачкапо-друге – для ес­те­тич­но­го за­до­во­ле­ння гос­по­да­ря і вихованця.

Адже кожному при­єм­но по­хва­ли­ти­ся сво­їм еле­ган­тним кра­се­нем або кра­су­нею, але ні­як не бруд­ною, об­ліп­ле­ною ков­ту­на­ми тва­ри­ною що ви­кли­каєжалість.

Існує декілька ви­дів стри­жок тва­рин та де­кіль­ка мо­де­лей стри­жок. Уз­на­ти док­лад­ні­ше про стриж­ки тва­рин в Іва­но-Фран­ків­ську
Також є де­які від­мі­ннос­ті при стриж­ці різ­них ви­дів тва­рин. Про­по­ну­ємо до ва­шої ува­ги осо­бли­вос­ті стриж­ки со­бак в Іва­но-Фран­ків­ську.
Для гос­по­да­рей пух­нас­тих мур­лик про­по­ну­ємо осо­бли­вос­ті стриж­ки ко­тів в Івано-Франківську

Миття тварини

Говорячи про купання тва­ри­ни, не­об­хід­но ро­зу­мі­ти, що тва­ри­ни не по­ті­ють всім ті­лом як лю­ди. На­прик­лад, по­то­ві за­ло­зи у
ко­тів і у со­бак зна­хо­дять­ся не по всьо­му ті­лу, як у лю­ди­ни, а на по­ду­шеч­ках лап і на но­сі. У кі­шок ще й нав­ко­ло аналь­но­го от­во­ру і сос­ків, на гу­бах і що­ках. А ще при­ро­да под­ба­ла про бра­тів на­ших мен­ших, на­ді­лив­ши їх шкі­ру за­хис­ним мас­ти­лом, яке не мож­на зми­ва­ти час­то. То­му ми­ти­ся на­шим ви­хо­ван­цям не­об­хід­но на­ба­га­то рід­ше ніж нам. Од­нак це не оз­на­чає, що ку­па­ти їх зов­сім не варто.

Як правильно мити ва­шо­го ви­хо­ван­ця, чи всім со­ба­кам і кіш­кам не­об­хід­но ку­па­ння, які за­со­би мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти, а які ка­те­го­рич­но не мож­на ви діз­на­єте­ся на на­шо­му сай­ті в роз­ді­лі гігієнічні процедури.

Догляд за ротовою порожниною

Рот нашого ви­хо­ван­ця – це не тіль­ки час­ти­на йо­го трав­ної сис­те­ми. На­прик­лад, язик по­трі­бен для охо­лод­же­ння ор­га­ніз­му при
пе­ре­грі­ва­нні. У лю­ди­ни з ці­єю функ­ці­єю справ­ля­ють­ся по­то­ві за­ло­зи. Зу­би не тіль­ки інс­тру­мент для роз­ри­ва­ння їжі, але і прек­рас­на зброя для за­хис­ту се­бе і сво­го гос­по­да­ря. То­му до здо­ро­в’я ро­то­вої по­рож­ни­ни по­тріб­но ста­ви­ти­ся не менш уваж­но, ніж до всьо­го іншого!

І, хоча у тва­рин, так са­мо як у лю­дей є лі­ка­рі-сто­ма­то­ло­ги, але так са­мо як у лю­дей, пра­виль­на гі­гі­єна і дог­ляд за
ро­то­вою по­рож­ни­ною (в то­му чис­лі і чи­ще­ння зу­бів ви­хо­ван­це­ві) до­по­мо­же збе­рег­ти здо­ро­ві зу­би ва­шо­го пі­до­піч­но­го до ста­рос­ті і за­оща­ди­ти на по­хо­ді до сто­ма­то­ло­га!

Ми із задово­ле­нням до­по­мо­же­мо вам про­яс­ни­ти всі тон­ко­щі і особ­ли­вос­ті по дог­ля­ду за ро­то­вою по­рож­ни­ною са­ме ва­шо­го ви­хо­ван­ця. За­те­ле­фо­нуй­те нам за но­ме­ром +38(050)339-1000 або за­пов­ніть фор­му за­пи­су тут і ми з вами зв’яжемось.

Догляд за вушними раковинами

Ще одним важ­ли­вим кро­ком на шля­ху до здо­ро­в’я і кра­си ва­шо­го ви­хо­ван­ця є пра­виль­ний дог­ляд за ву­ха­ми тва­ри­ни! Гі­гі­єна вуш­них ра­ко­вин ду­же важ­ли­ва для ва­шо­го улюб­лен­ця, ос­кіль­ки не­пра­виль­ні дії або їх від­сут­ність мо­жуть спри­чи­ни­ти та­кі не­при­єм­ні нас­лід­ки як отит, ото­дек­тоз. У ву­хах мо­жуть з’я­вити­ся гематоми.

Як привчити тва­ри­ну до та­кої про­це­ду­ри як чи­ще­ння вух? Кра­ще за все ро­би­ти це з ма­ло­го ві­ку. На­віть як­що не­має пот­ре­би
чис­ти­ти вуш­ні ра­ко­ви­ни – прос­то імі­туй­те ці дії з ма­лю­ком. Це ду­же силь­но до­по­мо­же як вам так і Ва­шо­му ви­хо­ван­це­ві, в про­ве­де­нні пов­но­ці­нної про­це­ду­ри в по­даль­шо­му.

На кон­суль­та­ції в са­ло­ні “101 Далматинець”, на­ші гру­ме­ри роз­ка­жуть вам як пра­виль­но до­гля­да­ти ву­ха ва­шо­го ви­хо­ван­ця та які за­со­би ви­ко­рис­то­ву­ва­ти для цього.

Стрижка кігтів

Ще одна важ­ли­ва про­це­ду­ра для на­ших ма­лень­ких дру­зів – це стриж­ка кіг­тів. Для до­маш­ніх тва­рин цю про­це­ду­ру тре­ба ро­би­ти один раз на мі­сяць. Од­нак іг­но­ру­ва­ти її те ж не вар­то. То­му що, кіг­ті, рос­туть пос­тій­но і як­що у тва­ри­ни не­має мож­ли­вос­ті їх сто­чу­ва­ти во­ни мо­жуть за­ги­на­ти­ся і врос­та­ти в по­ду­шеч­ки лап. Це ду­же бо­ліс­но і мо­же приз­вес­ти до запалення.

На жаль не всі ро­зу­мі­ють, що кіг­ти­ки ко­ту або со­ба­ці по­тріб­но стриг­ти! Але, ще мен­ше лю­дей ро­зу­мі­ють всю склад­ність
цьо­го про­це­су. Проб­ле­ма в то­му, що кіг­ти­ки все­ре­ди­ні не од­но­рід­ні, в них є м’я­сис­та ос­но­ва в якій при­сут­ні ка­пі­ля­ри – це пуль­па. І чим кіг­ті біль­ше тим біль­ше пуль­па. То­му стриг­ти їх по­тріб­но ду­же аку­рат­но, різ по­тріб­но ро­би­ти в пев­ній ді­лян­ці кіг­ти­ка. Не за­по­ді­яти біль і не­при­єм­нос­ті ва­шо­му пі­до­піч­но­му-го­лов­не зав­да­ння! Для ба­га­тьох лю­дей прос­ті­ше, а іно­ді і без­печ­ні­ше, що б та­ку про­це­ду­ру про­вів майс­тер-професіонал.

Записа­тись на стриж­ку кіг­тів в Іва­но-Фран­ків­ську са­ло­н “101 Далматинець”.

Боротьба з паразитами

Нажаль, наші пух­нас­ті і не ду­же дру­зі ма­ють чи­ма­лий ри­зик під­хо­пи­ти за­ра­зу у виг­ля­ді па­ра­зи­тів. Во­ни бу­ва­ють двох ти­пів – зов­ніш­ні, це клі­щі і бло­хи, та внут­ріш­ні – гель­мін­ти, крип­то­спо­ри­ди­оз , три­хо­мо­ні­аз. На­віть як­що тва­ри­на жи­ве в іде­аль­них умо­вах ри­зик все-одно є. То­му про­фі­лак­ти­ка, як завж­ди, за­ли­ша­єть­ся най­кра­щим спо­со­бом бо­роть­би з па­ра­зи­та­ми. Без­умов­но Гру­мінг-са­лон не ве­те­ри­нар­на клі­ні­ка, і як­що за­ра­же­ння вже від­бу­ло­ся – тож пра­виль­не рі­ше­ння це звер­ну­ти­ся до ве­те­ри­нар­ної клі­ні­ки! Але, що сто­су­єть­ся про­фі­лак­тич­них за­хо­дів – на­ші фа­хів­ці змо­жуть їх про­вес­ти і да­ти вам ко­рис­ні рекомендації.

Записатись на кон­суль­та­цію в гру­мінг-са­ло­ні “101 Далматинець”.

Наша адреса:

Грумінг-салон “101 ДАЛМАТИНЕЦЬ”
м.Івано-Франківськ,
Південний бульвар, 23

101 Dalmatians

Наші контакти

Vodafon:

+38(050)339-1000
@grooming.if

Instagram:

grooming.if

Графік роботи

Понеділок: 10.00 - 21.00

Вівторок: 10.00 - 21.00

Середа: 10.00 - 21.00

Четвер: 10.00 - 21.00

П'ятниця: 10.00 - 21.00

Субота: 10.00 - 21.00

Неділля: 10.00 - 21.00

run-dog