logo

Професійний грумінг котів в Івано-Франківську

Записатися
веселий кіт

Грумінг котів це...

Що варто знати

вовна стрижка мийка рот вуха кігті паразити

Якщо ви є власни­ком кота або кішки, Ви зна­єте як ці ди­во­виж­ні тва­ри­ни люб­лять і вмі­ють за со­бою до­гля­да­ти. При та­кій охай­нос­ті, зда­ва­ло­ся б, про­фе­сій­ний грумінг їм ні до чо­го. Од­нак це не зов­сім так. У де­яких ви­пад­ках, коти не змо­жуть пов­ніс­тю за­без­пе­чи­ти свій по­ря­док і ком­форт. На­прик­лад, як­що кота ата­ку­ють блохи або швид­ко рос­те шерсть. Перш ніж від­мов­ля­ти­ся від пос­луг грумера, да­вай­те роз­бе­ре­мо­ся, що май­стер-грумер мо­же за­про­по­ну­ва­ти ва­шо­му мурлиці?

Що таке грумінг

Грумінг котів - це до­гля­до­ва пос­лу­га, во­на вклю­чає в се­бе пев­ні про­це­ду­ри, спря­мо­ва­на на по­ліп­ше­ння здо­ро­в'я і зов­ніш­ньо­го ви­гля­ду ва­шо­го ви­хо­ван­ця. Во­на скла­да­єть­ся з нас­туп­но­го ком­плек­су пев­них процедур:

грумінг котів (сфінкс)
 • Робота з вовною – стрижка (з ураху­ва­нням особ­ли­вос­тей породи і по­ба­жа­ння гос­по­да­ря кішки), вичісування (зас­то­со­ву­ють­ся різ­но­ма­ніт­ні щіт­ки і гре­бін­ці, що спри­яє оз­до­ров­ле­нню й зміц­не­нню вовни), ро­бо­та з ковтунами, купання: во­ло­ге або су­хе (тут зас­то­со­ву­ють­ся різ­ні, не­об­хід­ні спе­ці­аль­ні за­со­би), штучна линька (триммінг і стриппінг).
 • Особиста гігієна котів і кішок – обробка очей (іно­ді в кут­ку ока ут­во­рю­ють­ся ско­рин­ки, мо­жуть злип­ну­ти­ся або при­пух­ну­ти по­ві­ки, бу­ває – очі сльо­зять­ся і ут­во­рю­ють­ся до­ріж­ки під очи­ма, або нав­па­ки – оч­ні ви­ді­ле­ння гус­ті і за­си­ха­ють на ві­ях), чистка вушних раковин, при­ве­де­ння в по­ря­док кігтів (стригти кігті - ду­же від­по­ві­даль­на про­це­ду­ра, то­му що не ро­зу­мі­ючи бу­до­ви кіг­тів – кішку мож­на силь­но по­ра­ни­ти), дог­ляд за ротовою порожниною.
 • Профілактика паразитів і анти­па­ра­зи­тар­на об­роб­ка, сю­ди ж мож­на до­да­ти об­сте­же­ння шкі­ри і чист­ку гній­них виділень.

Грумінг котів і кішок заз­ви­чай по­ді­ля­ють на два ос­нов­них ви­ди - гі­гі­єніч­ний грумінг (він же зви­чай­ний або прос­то грумінг) і, більш вузь­ко­спе­ці­алі­зо­ва­ний - виставковий

Грумінг гігієнічний

Необхідний для під­трим­ки оп­ти­маль­но­го, гігієнічного ста­ну ва­шо­го вихованця.

Процедури, що зас­но­ву­ють ба­зу цьо­го ви­ду послуг:

 • • Купання, миття кота
 • • Вичісування шерсті кота
 • • Стрижка і догляд за кігтями
 • • Робота з вухами і очима тва­ри­ни - чист­ка та об­роб­ка
 • • Антипаразитарна обробка

Список застосовуваних про­це­дур мо­же змі­ню­ва­ти­ся від­по­від­но до пот­реб кон­крет­ної тва­ри­ни і по­ба­жань гос­по­да­ря. Але в будь-яко­му ви­пад­ку, кож­на про­це­ду­ра, про­ве­де­на майс­тром, не­об­хід­ни­ми про­фе­сій­ни­ми ін­стру­мен­та­ми із зас­то­су­ва­нням пев­них до­гля­до­вих за­со­бів бу­де на­да­ва­ти мак­си­маль­но спри­ят­ли­вий ефект на здо­ро­в'я і зов­ніш­ній виг­ляд ва­шої кішки або кота.

Грумінг виставковий

Основна мета - на­да­ння ва­шо­му ви­хо­ван­це­ві іде­аль­но­го (від­по­від­но до особ­ли­вос­тей породи) зов­ніш­ньо­го вигляду.

виставковий грумінг котів

Базові послуги вис­тав­ко­во­го грумінгу:

 • • Триммінг
 • • Спеціальні стрижки (від­по­від­ні по­ро­ді або кре­атив­ні)
 • • Фарбування (при ба­жа­нні) вовни
 • • Обробка вовни спе­ці­аль­ною кос­ме­ти­кою, що на­дає шерсті блиск

Однак, потрібно ро­зу­мі­ти, що виставковий грумінг про­во­дить­ся завж­ди, тіль­ки піс­ля гігієнічного.

І на від­мі­ну від гігієнічного, по­тре­ба у виставковому грумінгу бу­ває на­ба­га­то рід­ше, за­зви­чай кіль­ка ра­зів на рік. А гігієнічного догляду ваш ви­хо­ва­нець по­тре­бує постійно.

Дізнатись про ціни на послуги грумінг котів можна тут

Записатись на грумінг котів можна тут

Наша адреса:

Грумінг-салон "101 ДАЛМАТИНЕЦЬ"
м.Івано-Франківськ,
Південний бульвар, 23

101 Далматинець

Наші контакти

Vodafon:

+38(050)339-1000
@grooming.if

Instagram:

grooming.if

Графік роботи

Понеділок: 10.00 - 21.00

Вівторок: 10.00 - 21.00

Середа: 10.00 - 21.00

Четвер: 10.00 - 21.00

П'ятниця: 10.00 - 21.00

Субота: 10.00 - 21.00

Неділля: 10.00 - 21.00

run-dog